ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะเจริญพันธุ์

นพ.สุรชัย พรวิรุฬห์

นพ.สุรชัย พรวิรุฬห์

"เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชายด้านการรักษาผู้มีบุตรยากโดยมีประสบการณ์ในการรักษามากกว่าทศวรรษ"

ประวัติด้านการศึกษา :
ปี ค.ศ. 2006 : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ( อนุสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ )
ปี ค.ศ. 2004 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( คณะสูตินรีเวชกรรม )
ปี ค.ศ. 2000 : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ( แพทยศาสตรบัณฑิต )

ประสบการณ์ด้านการทำงาน :
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางด้านทางการแพทย์, สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2014 -2016 : ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางด้านทางการแพทย์, เฟิร์ส เฟอร์ทิลิตี้ และพีจีเอส เซ็นเตอร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2009 - 2014 : ดำรงตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้ที่มีบุตรยาก ประจำการอยู่ที่ Safe Fertility และ Genetice Center, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2006 - 2009 : ดำรงตำแหน่งสูตินรีแพทย์ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลเวชธานี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาวะการเจริญพันธุ์ และด้านสภาวะผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลเวชธานี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ปฎิบัติการอยู่แผนกสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลเวชธานี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

2018 : Updates in Fertility Treatment, Madrid , Spain
2017 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Annual meeting, Geneva, Switzerland
2016 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Annual meeting, Helsinki Finland
2015 : World congress ovulation induction Bologna, Italy
2015 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Annual meeting, Lisbon, Portugal
2014: European Society of Human Reproduction and Embryology Campus, Vienna, Austria
2012 : Australia Fertility Expert Meeting, Sysney Australia
2012 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Annual meeting, Istalbul, Turkey
2011 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Annual meeting, Stockholm, Sweden
2011 : European Society of Human Reproduction and Embryology, Royal College of Obstetric and Gynaecologist,
2011 : European Society of Gastrointestinal Endoscopy, London, United Kingdom
2010 : American Society of Reprodutive Medicine, Annual Meeting Denver, Colorado, USA

จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี :
IVF/ICSI – ET/FET 700 Cycles/Year
ผ่าตัดด้วยกล้องทางนรีเวช Laparoscopic & Hystroscopic Surgery มากกว่า 200 ราย / ปี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :
Member of American Society of Reproductive Medicine(ASRM)
Member of European Society of Human Reproduction and Embryology(ESHRE)
Member of Asia Pacific Initiative on Reproduction

Operated by an expert infertility treatment with more than a decade of experience.

CONTACT US

361/3-4 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

(+66) 2 116-5905

info@siamfertility.com

English : (+66) 632-025-075

Thai : (+66) 632-025-073

Chinese: (+66) 632-025-070

Wechat : siamfc