ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะเจริญพันธุ์

คุณ ธิดา รัตนะจิตร

คุณ ธิดา รัตนะจิตร

คุณ ธิดา รัตนะจิตร

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ (Scientific Director)

ประวัติด้านการศึกษา :

ปี ค.ศ. 2012 ปริญญาโทด้าน เทคโนโลยีชีวภาพของช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ และคัพภวิทยา, มหาวิทยาลัยวาเลนเซีย, สเปน
ปี ค.ศ. 2011 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ. สาขาการตลาด , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
ปี ค.ศ. 1996 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, คณะเทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 4012

ประสบการณ์ด้านการทำงาน :

Present Scientific director, Siam Fertility Clinic, Bangkok, Thailand
2008-March 2016 Scientific director, Safe Fertility Center, Bangkok, Thailand
2006-2008 Chief of Embryologist, Srisiam Hospital, Bangkok, Thailand
2000-2006 Chief of Embryologist, Synphaet Hospital, Bangkok, Thailand
1996-2000 Medical technologist , Synphaet Hospital, Bangkok, Thailand

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

2014 Next generation sequencing trainning course, illumina, Singapore
2013 Cell loading technique for PGD monogenic disorder, Melbourne IVF, Melbourne Australia
2012 24 Sure user group meeting
2011 24 Sure Lab practice training program, Bluegnome, Cambridge, UK
2010 Vitrfication training, kato lady clinic, Japan
2009 PGD and quality management , Bruno, Czech republic
2007 PGD and PCR workshop,UCL,United kingdom
2000 Workshop ART,Chaing mai,Thailand
1999 Basic ART, national university of singapore, Singapore

จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี :

IVF/ICSI > 1,000 Cycles / ปี
PGD > 600 Cases / ปี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :

Member of European Society of Human Reproduction and Embryology ( ESHRE )

Operated by an expert infertility treatment with more than a decade of experience.

CONTACT US

361/3-4 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

(+66) 2 116-5905

info@siamfertility.com

English : (+66) 632-025-075

Thai : (+66) 632-025-073

Chinese: (+66) 632-025-070

Wechat : siamfc