ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะเจริญพันธุ์

ดร.กรภัทร กังวานเมธาวี

ดร.กรภัทร กังวานเมธาวี

ดร.กรภัทร กังวานเมธาวี

นักพันธุศาสตร์ประจำห้องแล็บพันธุศาสตร์ (Molecular Biologist)

ประวัติด้านการศึกษา :
ปี ค.ศ. 2016 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ,พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
ปี ค.ศ. 2009 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, คณะเทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน :

Present Molecular Biologist , Siam Fertility Clinic, Bangkok, Thailand

2016-2017 Postdoctoral Fellowship ,Mahidol Vivax Research Unit (MVRU), Faculty of Tropical medicine, Mahidol University

Operated by an expert infertility treatment with more than a decade of experience.

CONTACT US

361/3-4 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

(+66) 2 116-5905

info@siamfertility.com

English : (+66) 632-025-075

Thai : (+66) 632-025-073

Chinese: (+66) 632-025-070

Wechat : siamfc